Mời Đọc: Nguyên Tác Bá Thơ Việt-Anh-Pháp
 

Ngàn năm ấy mặt trời vẫn ngủ phương Tây

Ngàn năm sau tôi vẫn yêu nàng trọn kiếp mây

Ḍng t́nh yêu sao trời ân ái măi cuồng say

Ngôn từ ngàn năm"Tôi vẫn yêu nàng" ai có hay?

Khung trời yêu xin đừng lỗi hẹn

Cho t́nh tôi ôm trọn ước mơ

Trong cơn mưa hay chiều nắng hạ

Người t́nh ơi, tôi vẫn cuồng điên

Tôi yêu nàng như yêu một ḍng sông

Nước t́nh chẳng cạn suối trong ḷng

Sông dài có nối ra biển Đông

Tôi vẫn yêu nàng vẫn ngóng trông

Ngàn năm ấy mặt trời vẫn dậy phương Đông

Ngàn năm sau tôi vẫn bên ḷng nỗi nhớ mong

Dù thời gian hao ṃn thân xác mối t́nh si

Hỡi người yêu ơi, tôi măi yêu nàng, ai biết không?

Everlasting Love  

(Lời Nhạc Anh Ngữ)

 

Thou-sand years sun-set’s  always  at the West
Thou-sand years as I’ve loved you whole my life
Af-fec-tion for you e-ver and e-ver
Et’nal slo-gan  “I still love you”, don’t you know?
Net of love, please don’t for-get
For my love, the dream comes true.
In the rain or shiningish ev’ning
I’ve been always passion-ate-ly fond
I love you so much as river-water
It’s never shallow, so is my heart
Long river flows to East-ern Sea
I’ve still loved you, still be waiting
Thou-sand years sun-rise’s always from the East
I love you for-ever an ever-las-ting love
Time’s gone by, ev’thing has changed but our love
Oh my dar-ling, al-ways love you, don’t you know?


Poem: Vương Ngọc long 
English Lyric: Nguyễn Văn Là