Tiễn Anh
(Vương Ngọc Phát 1945-2003)


C
ố gắng b́nh tâm lệ vẫn trào
Anh ḱa ... chẳng nhắn một lời sao
Người đi thanh thản hồn siêu thoát
Kẻ ở sầu vương luống nghẹn ngào
Ảo ảnh công thành như bọt nước
Phù du kiếp sống tựa chiêm bao
Sinh ly tử biệt, đời như thế ...
Biết thế, mà sao lệ cứ trào !

Vương Ngọc Long
    14-5-2003

 

Back