Cõi Em Vào

 Đạo dạy cho nhau: bỏ oán thù
Mà sao mắt lệ đẫm mưa thu ?
Ta về tu lại kinh Tam Tạng
Pho sách kinh đầy: thoáng em, hư

 Tình yêu ẩn hiện chốn phù hoa
Cát bụi hồng hoang tít tắp xa
Duyên khởi đời chung: em bá chủ
Càn khôn ở chốn: khó tìm ra

 Lòng tôi thầm thĩ suối nghe kinh
Tự tại ngàn năm bỗng giật mình
Tâm trụ từ phương... vô lượng kiếp
Từ tâm em hữu : bóng vô hình

 Sóng biển hằng sa lấp loáng trôi
Cái phao tôi bám: trục luân hồi
Ba ngàn cõi mộng, tìm em đó
Cái cõi em vào: thấp thoáng tôi ...

 Vương Ngọc Long