Mẹ Vu Lan


Nhớ Mẹ Thanh Đề chốn ngục nan
Cơm dâng đến miệng hóa thành than
Kiều Liên Đức Mục ngàn chua xót
Chư Phật Mười Phương vạn phước ban
Trí huệ đại bi công thánh chúng
Tu từ hạnh nguyện cúng chư Tăng
Mẹ ngài giải thoát A-Tỳ khổ
Hiếu thuận đất trời thấu tiếng vang

Hải Đà