Vô Đề 3 

Có những lúc cùng hư không đối diện
Thử thách nào gạt bỏ được sau lưng
Khắc khoải đời: túy sinh hay mộng tử
Nỗi sầu tâm rờn rợn đến vô cùng

 Người tự hỏi đã biết gì trong sự sống
Nửa tồn sinh có thắm mộng xuân đầu
Bỗng chợt ngộ khi tàn canh tỉnh rượu
Bâng khuâng tìm nửa mới của đời sau

 Hồn đắm đuối nhìn hư phù tuế nguyệt
Tâm linh về khơi mạch suối tuôn trào
Trong thầm lặng của khung trời diệu ngữ
Siêu hình từ ảo hóa vạn vì sao 

Tụng chân kinh suốt đời chưa quán triệt
Đường vô ngôn tường tỏ chốn sa mù
Trong vũ trụ phút giây nào tuyệt bích
Phải chăng giờ đốn ngộ giữa thiên thu

 Dẫu thân tâm như mưa cuồng thác lũ
Giữa mịt mùng dâu bể cuốn phù hoa
Trong tuyệt vọng trên đường tìm bến cũ
Cái vô thường bất tử nghiệp thi ca

Hải Đà