Tự Vấn

Hỏi thân: tứ đại tạo hình?
Từ trong nghiệp chướng tiền sinh dẫn về
Hỏi lòng: bất ngộ vọng mê?
Đẫm trong vũng tối sinh nê đặc thù
Hỏi đời: đám bụi phù du?
Ba ngàn cõi tạm ngục tù thiên thu
Hỏi tâm: tiểu ngã sa mù?
Biển trầm oan khổ luân lưu kiếp sầu
Hỏi trời: vô lượng từ đâu?
Từ phương cứu độ nhiệm mầu Chân Như ...
Người ơi ! tự vấn tâm hư
Tỉnh cơn chấp nhất hướng về Bổn Sư
Gieo mầm nẩy hạt thanh tu
Hồn xanh Bát Nhã lòng từ Liên Hoa
Gối đầu ngủ giữa ta bà
Vẫy tay chào hỏi thiên hà xoay quanh ....

Hải Đà