Tịnh

Ý Huệ Tâm Đào ngát suối tiên
Hoa Nghiêm ngào ngạt khắp Tam Thiên
Tịnh Tâm quảng đại đời thanh bạt
Tịnh Khẩu từ bi sống đạo hiền
Tịnh Ý trầm tư xa khổ ải
Tịnh Tu giác ngộ dứt ưu phiền
Xuôi dòng Pháp Hải trời vô thủy
Bát Nhã thuyền Tâm lộng gió Thiền ...

Đuốc Tuệ đèn Tâm sáng cảnh tiên
Kinh Hoa mầu nhiệm cõi Tam Thiên
Tịnh Trai tích đức thành tâm diệu
Tịnh Giới tu nhân nguyện ý hiền
Tịnh Khí an bần buông hệ lụy
Tịnh Thanh lạc đạo trút lo phiền
Mở trang kinh điển trời vô tự
Tam Bảo trầm hương tỏa sắc Thiền ....

Hải Đà