Thời Gian

Có đợi có chờ cũng thế thôi !
Nghĩ đâu cho lắm chuyện xa vời....

Núi sẽ mòn xoi, đất lở bồi
Tang thương vân cẩu vẽ tranh đời
Sinh sinh hóa hóa luân hoàn nhiễu
Sắc sắc không không chuyển biến hồi
Một kiếp phù sinh như gió thổi
Trăm năm ký mệnh tựa mây trôi
Thời gian ví chiếc thoi khung cửi
Chạy đuổi theo hoài mệt ứ hơi !

Hải Đà