Tâm Đào Ý Trúc

Rừng Xuân khởi sắc hương thiền
Trăm con bướm mộng đậu hiên Bồ Đề
Chuông chiều ngộ giác bờ mê
Tâm đào thơm ngát lối về Hoa Nghiêm
Gối đầu ngủ đá trường miên
Vầng suy tư cũ soi tiền nghiệp căn
Đêm nằm nghe tiếng vọng ngân
Dòng Kinh Hoa sáng vầng trăng Đại Từ
Luân hồi sáu ngả thâm u
Từ vô lượng kiếp phù du lộ trình
Nẻo về ý trúc tâm thành
Trăm con bướm hiện nguyên hình thanh tu

Vương Ngọc Long