Phá Sơn Tự Hậu Thiền Viện

Thanh thần nhập cổ tự
Sơ nhật chiếu cao lâm
Khúc kính thông u xứ
Thiền phòng hoa mộc thâm
Sơn quang duyệt điểu tính
Đàm ảnh không nhân tâm
Vạn lãi thử câu tịch
Duy văn chung khánh âm
Thường Kiến


Thiền Viện Chùa Phá Sơn

1-
Sớm mai thăm chùa cổ
Cây cao rợp nắng hồng
Quanh co đường dốc vắng
Hoa cỏ ngát thiền môn
Trời quang vờn chim núi
Hồ trong thanh tịnh lòng
Trời cao im phăng phắc
Xa xa tiếng chuông đồng

2-
Dừng chân trước cổng chùa xưa
Cây cao, nắng sớm đong đưa lá cành
Đường nghiêng dốc vắng quanh quanh
Xum xuê hoa cỏ ngát xanh cửa thiền
Núi quang cảnh đẹp vờn chim
Hồ trong, nước phẳng, lòng yên tịnh nhàn
Cảnh trời im lặng vắng hoang
Xa nghe rền rĩ tiếng chuông vọng về

3-
Chùa xưa dừng bước, buổi hừng đông
Nắng sớm cây cao bóng chập chùng
Khúc khuỷu đường nghiêng quanh dốc vắng
Xum xuê hoa cỏ lối thiền phòng
Núi quang, cảnh đẹp, vờn chim đến
Nước phẳng, hồ trong, chẳng bận lòng
Lặng lẽ, trời cao im tiếng gió
Xa xa rền rĩ tiếng chuông đồng

(Ghi chú: Phá-Sơn-Tự là chùa
Phúc Hưng, ở huyện Thường-
Thục, tỉnh Giang-Tô)


Hải Đà phỏng dịch