Mẹ Về Mở Hội Vu Lan

Mẹ như ánh mắt trăng rằm
Lệ từ bi chảy trăm năm chẳng mòn
Vơi đầy đạo nghĩa sắt son
Tràn dâng biển Hạnh, ngập nguồn Tam Cương
Mẹ như khói tỏa trầm hương
Nhang thơm Bảo Tháp, mười phương ngát lừng
Lời kinh, tiếng kệ tương phùng
Tâm Thành nhập cõi vô cùng Chân Như
Mẹ như lộc nở vườn Từ
Trổ bông Diệu Pháp, hương nhu ngạt ngào
Suối ca, chim hót nắng đào
Trời Kim Quang đổ mưa rào Pháp Luân
Mẹ về mở hội Vu-Lan
Trống chiêng Bát Nhã, mõ tràng Giác Minh
Liên đài nở rộ hoa Kinh
Hồi chuông Pháp Thí vọng tình Vị Tha
Hồn con, mời Mẹ bước qua
Con xin trải rộng chiếu hoa Mẹ ngồi
Bên dòng Kinh Ngọc sáng ngời
Mẹ thiền Vô Sắc, giũ đời oan khiên...

Hải Đà