Lệ Thiền

Thiền sư ngồi khóc vầng trăng khuyết
Đọc kinh vô tự ngẫm vô thường
Trăng vẫn đìu hiu từ muôn kiếp
Lệ thiền hóa kiếp nhện tơ vương

Vũ trụ giao mùa tâm biển động
Hạt bụi nào bám được chân như ?
Kiếp nhện tơ vương, đời huyễn mộng
Kiếp người quán trọ, giấc phù hư

Sân, si, hỷ, nộ, đời vi bạc
Thực, ảo, hư, phù, cõi sắc không
Thiền căn một cột nay còn vững
Hay đã chìm tan đáy lửa lòng ?

Hải Đà