Ngọn nguồn trở lại với hư không
Thế sự hư vô khói tỏa vòng
Rời bến hư sinh, phiền rũ sạch
Nhập vòng hư ảo, lụy đeo bồng
Truy nguyên hư thực, tầm thiên lý
Phân tích thực hư, giải tắc thông
Hư vị, hư danh... đời giả tạm
Hư tâm quán tưởng, đạo xuôi dòng...

Như mây, như khói tỏa hư phù
Thặng nguyệt tàn phong, cảnh hữu hư
Hư tưởng chập chờn cơn mộng huyễn
Hư huyền chấp chới giấc phù du
Hư vinh một khắc, sương tàn yểu
Hư dự năm canh, gió thổi vù
Hư ngụy, hư ngôn... đời bĩ cách
Hư hoài nhược cốc, đắc thanh tu...

Hải Đà