Đuốc Tuệ Soi Đường


Người từ sinh diệt đi ra
Vườn chân tâm nở đóa hoa nhiệm mầu
Lệ trần ai ngập biển dâu
Đạo Người khai ngộ kiếp sầu thế gian
Nắng Kinh rực ánh đạo tràng
Sắc không nhập cõi niết bàn nam mô
Người về từ cõi hư vô
Ngón tay tế độ xóa bờ tử sinh
Bước chân diệu pháp chuyển hình
Lời Chân Như xóa u minh lụy phiền
Người về từ cõi vô biên
Ơn lành cứu độ oan khiên giãi trừ
Tay Người dập tắt lửa mê
Trí Người là đuốc soi bờ sân si
Tâm Người ngát tỏa từ bi
Pháp Người là đạo huyền vi mở lòng
Lão, sinh, bệnh, tử xoay vòng
Trầm luân nghiệp dĩ chập chùng nhân gian
Người về tỏa ánh hào quang
Tiếng chuông tế độ rung ngân cõi trời
Hỡi ai nghiệp chướng luân hồi
Đam mê ngũ dục sống đời đau thương
Vườn Tâm đuốc Tuệ soi đường
Tin lời Phật Pháp hoằng dương tu từ
Ngày rằm Khánh Đản tháng tư
Tìm về Bến Giác tịnh tu cửa thiền
Giữ đời tâm tánh an nhiên
Nguyện lời Phật dạy kinh hiền thiện duyên

Hải Đà