Cớ Sự Chi

Thương tiếc con Vương Ngọc Lam
tức Cu Bi (1974-1977)

Cớ sự chi tên con là Lam
Đời con buồn thảm cảnh chiều lam
Đêm nay tìm kiếm vì sao sáng
Sao ở phương nào Ba nhớ Lam

Cớ sự chi tên con là Bi
Đời con buồn thảm cảnh sầu bi
Đêm nay tìm kiếm vầng mây trắng
Mây ở phương nào Mẹ nhớ Bi

Cớ sự chi Trời đã sinh con
Thắt dây oan nghiệt tội đời con
Âm dương cách biệt đường đôi ngã
Biết đến bao giờ gặp lại con ?

Cớ sự chi Mẹ đẻ con đau
Thăm thẳm trời cao biết đớn đau ?
Rầu rầu mặt đất sầu ly biệt
Thương tiếc ngàn thu quặn thắt đau !

Hải Đà (1977