Bụi Trần

Bụi trần
Một thoáng huyền vi
Cội người
Vô ngã, vô vi, vô thường
Mây trôi
Lạc bước
Tầm phương
Vầng trăng tịnh độ
Cuối đường phù sinh
Hoàng hôn xô đẩy bình minh
Chợt nghe
Phiếm rụng
Trên kinh kệ vàng !

Hải Đà