Đuốc Tuệ Soi Đường


Thơ: Hải Đà
Nhạc: Nguyễn Tuấn

Người từ sinh diệt đi ra
Vườn chân tâm nở đóa hoa nhiệm màu
Lệ trần ai đã ngập khắp biển dâu
Đạo Người khai ngộ kiếp sầu thế gain
Nắng Kinh rực ánh đạo tràng
Sắc, Không nhập cõi niết bàn nam mô
Người về từ cõi hư vô
Mười phương tế độ xóa bờ tử sinh
Tay Người dập tắt lửa mê
Trí Người là đuốc soi bờ sân si
Tâm Người ngát tỏa từ bi
Đạo Người là Pháp huyền vi mở lòng
Lão, Sinh, Bệnh, Tử xoay vòng
Trầm luân nghiệp chướng chập chùng nhân gian
Vườn Tâm đuốc Tuê, soi đường
Tin theo Phật Pháp hoằng dương tu từ
Ngày rằm Khánh Đản tháng tư
Về nơi Bờ Giác tịnh tu cửa thiền
Giữ đời, tâm tánh an nhiên
Hành theo lời Phật, thoát vòng khổ đau